Międzynarodowy Komitet Organizacyjny

prof.

Kristín Bjarnadottir

Uniwersytet Islandzki

prof.

Fulvia Furinghetti

Uniwersytet w Genui

prof.

Alexander Karp

Uniwersytet Columbia w Nowym Jorku

dr

Karolina Karpińska

Polska Akademia Nauk

prof.

Johan Prytz

Uniwersytet w Uppsali

prof.

Gert Schubring

Uniwersytet w Bielefeld Uniwersyt Federalny w Rio de Janeiro

Lokalny komitet organizacyjny

dr Karolina Karpińska,

Polska Akademia Nauk

dr hab.Krzysztof Maślanka,

prof. IHN PAN, Polska Akademia Nauk
conferen

Kristín Bjarnadottir

Kristín Bjarnadóttir to profesor emeritus Szkoły Pedagogicznej Uniwersytetu Islandzkiego. Od 2009 r. należy do stałego komitetu organizacyjnego International Conferences on the History of Mathematics Education. W 1983 r. uzyskała magisterium z matematyki na Uniwersytecie w Oregonie, a w 2006 r. tytuł doktora w zakresie nauczania matematyki na Uniwersytecie Roskilde w Danii. U schyłku XX w. nadzorowała przygotowywanie krajowych programów nauczania matematyki dla szkół podstawowych i średnich w Islandii. W The Handbook on the History of Mathematics Teaching (Karp & Schubring, 2014) opublikowała pracę dotyczącą historii nauczania arytmetyki, a w Modern mathematics. An international movement (De Bock, 2023) dotyczącą współpracy nordyckiej.

Fulvia Furinghetti

Fulvia Furinghetti jest emerytowanym profesorem zwyczajnym edukacji matematycznej na Wydziale Matematyki Uniwersytetu w Genui we Włoszech. Jej badania dotyczą m.in. przekonań i wyobrażeń o matematyce w społeczeństwie, wykorzystania historii matematyki w nauczaniu, doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz historii edukacji matematycznej. Była jedną z organizatorek obchodów stulecia czasopisma „L'Enseignement Mathématique” w Genewie (2000) i stulecia International Commission on Mathematical Instruction (ICMI) w Rzymie (2008). Wraz z Livią Giacardi stworzyła stronę internetową poświęconą historii pierwszych stu lat ICMI, a w 2022 r. wydała książkę na ten temat. W latach 2001–2004 przewodniczyła International Study Group on the Relations between History and Pedagogy of Mathematics (HPM), afiliowanej przy ICMI.

Alexander Karp

Alexander Karp jest profesorem edukacji matematycznej w Teachers College na Uniwersytecie Columbia. Uzyskał stopień doktora w zakresie edukacji matematycznej na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Hercena w Petersburgu w Rosji, posiada też stopień naukowy z historii i pedagogiki uzyskany na tej samej uczelni. Obecnie jego zainteresowania naukowe obejmują kilka obszarów, w tym historię edukacji matematycznej, edukację osób uzdolnionych i kształcenie nauczycieli matematyki. Pełnił funkcję redaktora naczelnego „International Journal for the History of Mathematics Education”. Jest autorem lub redaktorem ponad stu publikacji, w tym ponad trzydziestu książek.

Karolina Karpińska

Karolina Karpińska jest adiunktem w Instytucie Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk. W 2017 r. uzyskała stopień doktora z historii matematyki. Jej obecne badania związane są z historią nauczania matematyki, ze szczególnym uwzględnieniem ziem polskich w latach 1795–1918. Polska była wówczas okupowana przez trzy mocarstwa: Prusy, Austrię i Rosję, w konsekwencji w zależności od okresu i terenu funkcjonowały tu szkoły z polskim, pruskim, austriackim i rosyjskim programem nauczania oraz odpowiednimi językami wykładowymi. Opublikowała kilkanaście prac z tego zakresu, m.in. Gnomonics in Secondary School Education in the Territories of Poland in the 17th–20th Centuries, [w:] „Advances In The History Of Mathematics Education” (Springer, 2022) oraz „Denominate numbers” in mathematics school textbooks by Stefan Banach, „Historia Mathematica” 59(2022).

Johan Prytz

Johan Prytz jest profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu w Uppsali. Ma doktorat z matematyki ze specjalnością z historii i pedagogiki matematyki. Prowadzi badania, w których łączy edukację matematyczną i historię oświaty; w swoim dorobku ma kilka publikacji z obu dyscyplin. Przygotował wiele prac dotyczących edukacji matematycznej w XX w., zarządzeń ministerialnych oraz reform programów nauczania. Zajmuje się także wdrażaniem wyników badań z zakresu edukacji matematycznej do współczesnych szkół oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Gert Schubring

Gert Schubring jest emerytowanym pracownikiem naukowym Instytutu Dydaktyki Matematyki Uniwersytetu w Bielefeld. Obecnie jest zaangażowany w realizację Programu dla absolwentów Ensino e História da Matemática (PEMAT) na Uniwersytecie Federalnym w Rio de Janeiro (Brazylia). Jego zainteresowania badawcze skupiają się na historii matematyki i nauk ścisłych oraz ich powiązaniach z systemami społeczno-kulturowymi. Jedną z jego specjalizacji jest historia nauczania matematyki. Za ustanowienie wspomnianego międzynarodowego programu badawczego został wyróżniony nagrodą imienia Hansa Freudenthala przyznawaną przez International Commission on Mathematical Instruction (ICMI). Jest autorem wielu artykułów i książek, m.in. Conflicts between Generalization, Rigor and Intuition: Number Concepts Underlying the Development of Analysis in 17th–19th century France and Germany (2005). Był redaktorem naczelnym „International Journal for the History of Mathematics Education”. Jest współredaktorem serii „International Studies in the History of Mathematics and its Teaching”.