O konferencji

8th International Conference on the History of Mathematics Education

conferen

Kontekst konferencji

Historia edukacji matematycznej jest dziedziną, która w ostatnich dziesięcioleciach uległa dynamicznemu rozwojowi. Wśród ważnych kamieni milowych w tym zakresie należy wymienić założenie specjalistycznego “International Journal for the History of Mathematics Education” oraz wydanie szeregu książek, w których podjęto temat historii nauczania matematyki w kontekście krajowym i międzynarodowym, np. A History of School Mathematics oraz Handbook on the History of Mathematics Education. Obecnie, Springer wydaje dwie serie poświęcone tej tematyce: „International Studies in the History of Mathematics and its Teaching” oraz „History of Mathematics Education”; ukazało się w nich kilka znaczących dzieł, m.in. niedawno wydane The International Commission on Mathematical Instruction, 1908-2008: People, Events, and Challenges in Mathematics Education oraz Modern Mathematics—An International Movement?. W 2004 roku w trakcie International Congress on Mathematical Education, najważniejszego międzynarodowego wydarzenia związanego z edukacją matematyczną, utworzono specjalną Grupę Tematyczną (TSG) poświęconą historii nauczania i uczenia się matematyki. Historycy nauczania matematyki wyniki prowadzonych przez siebie badań prezentują również w trakcie innych międzynarodowych konferencji, tj. Congresses of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME), European Summer Universities on The History and Epistemology in Mathematics Education, i in.

Najważniejszym wydarzeniem w rozwoju historii nauczania matematyki było zapoczątkowanie w 2009 r. pierwszych specjalistycznych konferencji naukowych w tym zakresie – International Conferences on the History of Mathematics Education (ICHME). Pierwsza konferencja ICHME odbyła się na Islandii (2009), a kolejne w Portugalii (2011), Szwecji (2013), Włoszech (2015), Holandii (2017), Francji (2019) i Niemczech (2022). Ósma konferencja z tego cyklu, The Eighth International Conference on the History of Mathematics Education (ICHME-8), odbędzie się w 2024 r. w Warszawie

Cel konferencji

  • Zorganizowanie dyskusji na temat najnowszych badań z historii nauczania matematyki, analiza nowych odkryć, nowych metod badawczych oraz interpretacji i oceny źródeł.
  • Pomoc w przekraczaniu granic narodowych poprzez tworzenie szerokiej międzynarodowej panoramy tego, co wydarzyło się w historii edukacji matematycznej.
  • Gromadzenie przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych zajmujących się i wykorzystujących historię edukacji matematycznej w różnych kontekstach, w tym historyków matematyki, historyków edukacji, matematyków i nauczycieli matematyki.

Mamy nadzieję, że wyniki zaprezentowane podczas ICME-8 posłużą w przyszłości do powiązania historii nauczania matematyki ze współczesną praktyką nauczania tego przedmiotu.

Zakres tematyczny

Metodologia badań w zakresie historii nauczania matematyki

Transmisja i recepcja nowych idei w nauczaniu matematyki

Powiązania i wzajemne wpływ historii nauczania matematyki i historii matematyki

Rozwój edukacji matematycznej w poszczególnych krajach

Ewolucja programów nauczania matematyki

Edukacja matematyczna grup uciskanych i dyskryminowanych przez system edukacji ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, status społeczno- ekonomiczny, płeć itd.

Kształcenie nauczycieli matematyki

Sylwetki osób, które wywarły znaczący wpływ na nauczanie matematyki

Podręczniki do matematyki oraz inne źródła związane z nauczaniem matematyki

Reformy edukacji matematycznej

Lokalny organizator

Sponsor

Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Doskonała Nauka II”

Patroni

Komitet Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk
Komisja Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności